Úvodní strana > O projektu > Klíčové aktivity

Klíčové aktivity

Vytvoření kompetenčních profilů studentů univerzit a metodiky pro tvorbu systému odborných praxí

V rámci této aktivity je ve spolupráci s partnery zpracována metodika pro tvorbu systému odborných praxí voblasti stavebnictví a architektury, která definuje rámcové podmínky pro efektivní realizaci odborných praxí.

Tato metodika vznikla na základě tzv. Kulatých stolů – neformálních diskuzí (celkem zhruba 6 diskuzí) zástupců zapojených vysokých škol a firem sdružených v Moravskoslezském dřevařském klastru.

Na základě zpracované metodiky jsou vytvořeny kompetenční profily studentů VŠB-TUO a MENDELU (3. až 5.ročníku a studentů doktorandského studia), jako hlavní nástroj pro definování obsahu a úrovně kompetencí.Kompetenční profily studentů přispějí k vytvoření kvalitního systému realizace odborných praxí přímo na tělostudenta.

Tvorba základů pro aktivní spolupráci mezi sektory

Od zahájení projektu se pravidelně setkávají zástupci partnerských institucí a odborníci z oblastistavebnictví a architektury. V úvodu proběhla také tzv. První poznávací setkání formou kulatého stolu, kde byla provedena srovnávací analýza současného stavu intersektorové spolupráce v oblasti přípravy a realizace staveb sdůrazem na dřevěné prvky a konstrukce.

Další setkání jsou pravidelně věnovány aktuálním problémům v daných oblastech. Předpokládá se realizace celkem 18 setkání. Aby byly výstupy z tvůrčích setkání zástupců partnerských institucí předány cílové skupině, a taaby poskytla tvůrcům výstupů aktivní zpětnou vazbu, probíhá na partnerských vysokých školách celkem 8 tématických diskusních panelů v podobě interaktivních seminářů. Každý účastník obdrží informační materiál týkající se danéhosemináře. Výstupy ze setkání zaměřené na realizaci odborných praxí jsou předány prostřednictvím 2 interaktivních workshopů, které jsou určené pro studenty a akademické pracovníky. Tyto workshopy probíhají formoudiskusních bloků (každý tvrá 10 dnů). Účelem těchto workshopů s názvem „Vytvoř a postav si vlastní dům“ je informovat cílovou skupinu (cca 350 lidí) o nově vytvořeném systému odborných praxí a představit jim firmy(členy MSDK), které odborné praxe garantují. V první fázi se předpokládá zapojení 10 firem.

Hlavním těžištěm interaktivních workshopů jsou následující diskusní bloky:

 1. design staveb-navrhování a projektování stavebních konstrukcí a design exteriérů a interiérů, a to prostřednictvím nového softwaru
 2. stavební řízení-získání stavebního povolení a územního rozhodnutí
 3. technologie výstavby
 4. praktické využití vnitřních prostor
 5. příklady dobré praxe

Příprava a realizace odborných praxí v oblasti projektování, přípravy a realizace navržených staveb

Na základě výstupů z předešlých aktivit jsou připravovány odborné praxe přímo v terénu pod dohledemodborných pracovníků z 8 firem (VELOX-WERK s.r.o., CIDEM Hranice, a.s., CB s.r.o., RD Rýmařov s.r.o.,AKASTAV s.r.o., Dřevěné konstrukce ŠOPÍK s.r.o., Asociace dodavatelů montovaných domů, PROFINVESTIK s.r.o.). Odborné praxe se účastní kompletní pracovní týmy v oblasti projektování staveb, přípravy arealizace navržených staveb.

Tato aktivita obsahuje následující činnosti:

 1. Vytváření pracovních týmů složených z 8 studentů a 2 akademických pracovníků. V čele pracovního týmu je 1 vedoucí pracovník. Pracovní týmy se pravidelně scházejí s odborníky a zástupci firem, u kterých realizují odborné praxe.
 2. Realizace odborných praxí v oblasti projektování: akce Mladý projektant – pracovní týmy se účastní soutěže o návrh nejlepšího domu. Po dobu 4 měsíců, ve spolupráci s 8 výše uvedenými firmami (členyklastru),navrhují a projektují domy. Součástí této akce je práce pod dohledem odborníků z 8 firem a škol aodborných garantů partnerství. Tyto odborné praxe jsou realizovány jednak ve firmách prostřednictvímpravidelných setkání a diskuzí a v počítačových učebnách pomocí softwaru pro navrhování a projektovánístavebních konstrukcí. V závěru akce bude uskutečněna společná konference, kde budou prezentovány avybrány nejlepší dvě navržené stavby, které pak budou realizovány. Předpokládaná účast je 150 lidí.
 3. Realizace odborných praxí v oblasti přípravy a realizace staveb: na vybraných projektech dvou domů pracovní týmy realizují odbornou praxi dle jejich zaměření. Podílí se např. na zpracování projektovédokumentace, stavebního povolení, pod dohledem odborníků přípravu a řízení staveniště. Předpokládá se zapojení 180 studentů, 40 doktorandů a 20 akademických pracovníků – 12 dnů.V závěru realizace odborných praxí bude realizována jednodenní konference s mezinárodní účastí.

Vznik interaktivního komunikačního portálu pro spolupráci

V rámci této aktivity byl vytvořen společný internetový portál jako virtuální část komunikační platformy. Internetový portál funguje ve dvou rovinách – veřejně přístupný a interní pro partnery a cílovou skupinu. Ve veřejné části portálu, která také slouží k zajištění publicity projektu, jsou sekce informace o projektu, události zoboru stavebnictví a architektury a odborný e-časopis. V této části jsou také prezentace nově vytvořeného partnerství a jeho členů. Interní část portálu je zaměřená nacílovou skupinu prostřednictvím následujících služeb:

 1. Kompetenční profily
 2. Databáze firem – celkem 25 (členové MSDK), které nabízejí témata diplomových a disertačníchprací, odborné praxe, stáže a možnosti spolupráce při řešení aktuálních problémů v praxi pomocí výzkumu.
 3. Akademičtí pracovníci můžou díky vytvořených vlastních profilů vyhledávat v databázi uživatelů příležitostispolupráce s kolegy z partnerských institucí.
 4. Databáze dokumentů (závěrečných zpráv z praxí, výstupů ze setkání, seminářů, workshopů a konferencí) a databáze starších projektů spolupráce, které mohou být zdrojem inspirace pro budoucí práce a projekty.
 5. Komunikační fórum,které se týká nových možností spolupráce z oblasti výzkumu a vývoje

Vytvoření společného e-časopisu Partnerství ve stavebnictví a architektuře

V rámci této aktivity byl vytvořen společný elektronický časopis Partnerství ve stavebnictví a architektuře, který je pravidelně vydáván a následně umístěn na informačním portálu. Tento časopis slouží jednak k prohloubeníspolupráce partnerských organizací, tak i k informování o nových technologiích a postupech ve stavebnictví, k prezentaci výsledků výzkumu a disertačních prací. V první fázi realizace byla sestavena redakčnírada e-časopisu z řad zástupců partnerských institucí. Tato redakční rada (celkem 6 lidí)se každý měsíc schází formou kulatých stolů. E-časopis je vydáván čtvrtletně a jsou zde publikoványnejzajímavější poznatky a výstupy z nově vzniknuvšího partnerství v oblasti stavebnictví a architektury.

Vznik kanceláře projektové podpory

V rámci této aktivity vznikla kancelář projektové podpory, která sídlí na VŠB-TUO. Účelem této kanceláře jevytvoření kvalitní a vysoce kvalifikované podpory pro přípravu a řízení společných VaV projektů i s mezinárodníúčastí. Nově vytvořená kancelář projektové podpory zpracovává pro partnery metodiku, která se týká přípravy aprojektového i finančního řízení projektů VaV. Poskytuje také informační servis a poradenství k přípravěprojektů. Kancelář projektové podpory realizuje informační semináře, zaměřené na jednotlivé možnostizískání dotace, a návody jak napsat kvalitní projektovou žádost.

Přehled činností v rámci této aktivity:

 1. Založení kanceláře projektové podpory na VŠB-TUO-vznik pracovního týmu složeného z vysocekvalifikovaných pracovníků, externího odborníka.
 2. Pravidelné školení pracovníků kanceláře-pracovníci absolvují 10 jednodenních školení pod dohledem externíhoodborníka v těchto oblastech: řízení změny a inovací, projektové řízení, internacionalizace, tvorba a implementace strategií.
 3. Vytvoření společných metodik obsahující možnosti získání dotací, přípravu projektu, finanční a projektovéřízení.
 4. Poskytování poradenství a informačního servisu, a to prostřednictvím pravidelných setkání se zástupci partnerskýchorganizací a pomocí informačního portálu a e-časopisu, kde pracovníci pravidelně přispívají.
 5. Realizace informačních seminářů pro zástupce partnerských organizací – akademiky, manažery, vedoucí izástupce týmů v následujících oblastech: internacionalizace, evaluace a benchmarking, dotační management,kooperativní projekty, vhodné dotační tituly, jak předkládat projekt, příprava projektové žádosti, projektové afinanční řízení – každý rok proběhnou 4 informační semináře – celkem proběhne 12 seminářů za dobu realizaceprojektu.