Úvodní strana > Kancelář projektové podpory

Kancelář projektové podpory

Call for School Assignment Benefit on-line to accomplish high quality? Professional Term Paper helpers furnish best and reliable Specialty Making help to enrollees who search out school assignment support

Will you need boost article writing your term paper? It’s ordinary for students to seek out make it possible for on generating jobs except for some, it feels like they require make it easier for when their coach or tutor is not within reach

Will you be students who does the job a complete time job opportunity? Do nott offer the the perfect time to write down your thesis or dissertation? Have a go with a web-based dissertation authoring product. Through the help of our personalized thesis simply writing and editing and enhancing business, you can buy aid in your dissertation any season. We all know just what exactly a fast paced undergraduate necessities

Looking to purchase a highly regarded thesis simply writing guide? Our top quality authors provide you with a high-level using the web thesis benefit convenience

Our dissertation assist you services are produced to facilitate trainees extensive any job for the college. Thesis improve via internet is the most well-known obtain among the learners

V listopadu 2011 byla na VŠB-TUO Fakultě stavební vytvořena Kancelář projektové podpory, která poskytuje kvalitní a vysoce kvalifikovanou podporu pro přípravu a řízení společných V a V projektů i s mezinárodní účastí. Kancelář projektové podpory se zabývá níže uvedenou činností:

 • Konzultační a poradenskou činností v oblasti společných projektů V a V a možností získání dotací:

  vhodné dotačních tituly (GAČR, TAČR, Koncepční rozvoj, podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji, přeshraniční spolupráce, spolupráce s Oklahoma State University atd…); formální náležitosti předkládání projektů; příprava projektové žádosti; sestavování rozpočtu; finanční řízení projektu; komercionalizace, popularizace a marketing vědy a výzkumu.

 • Kancelář absolvovala jednodenní školení, organizovaná externími subjekty:

  Informační den 7. rámcového programu, pod názvem „Energetika“ a „Životní prostředí“; Deváté české dny pro evropský výzkum; Management projektů v 7. RP; EU podpora Grant Office a VaVpI týmů VVŠ; Průběžná konference projektu EF-Trans; Nové metody řízení projektů VaV; Marketing a popularizace VaV; Právní problematika VaV; Řízení a kontrola projektů v rámci 7.RP; Nástroje pro vyhledávání partnerů VaV a příležitostí k financování VaV (RefWorks a COS Pivot); Využití marketingových technologií v oblasti vědy a výzkumu; Finanční řízení projektů financovaných ze zdrojů EU; Příprava projektů Horizont 2020 – duševní vlastnictví, hodnocení, otevřený přístup k publikacím a datům; Příprava publikací do odborného periodika; Ochrana duševního vlastnictví; Mediální trénink.

 • Kancelář se spolupodílí na vydávání nových čísel e-časopisu STAVEBNÍ PARTNER. Pracovníci kanceláře projektové podpory se ve všech číslech e-časopisu aktivně podílejí na popularizačních příspěvcích.
 • Kancelář uskutečnila 12 informačních seminářů pro zástupce partnerských organizací:

  4. 3. 2013        Specifikace dotací
  12. 4. 2013      Podmínky pro publikování v recenzovaných časopisech
  14. 5. 2013      Citační systémy
  18. 6. 2013      Konec FP7
  6. 11. 2013      TAČR – program Alfa
  7. 3. 2014        GAČR – příprava projektové žádosti
  11. 4. 2014      Marketing V a V
  5. 5. 2014        TAČR – program Epsilon
  9. 6. 2014        Příprava projektové žádosti – program Epsilon
  26. 6. 2014      Úvod do problematiky ochrany duševního vlastnictví
  18. 7. 2014      Horizont 2020
  19. 9. 2014      Příprava výzkumných projektů

 • Kancelář vytvořila 2 metodiky, týkající se projektové podpory vědy a výzkumu:

  Metodika – Příprava přihlášek vědeckých, výzkumných a vývojových projektů
  Metodika rozvoje spolupráce Moravskoslezského dřevařského klastru a jeho partnerů

 

Kontakt:

Ing. Omar Ameir
VŠB-TU Ostrava
Fakulta stavební
L. Podéště 1875
708 33 Ostrava-Poruba
E-mail: omar.ameir@vsb.cz
Tel: 597 321 986

All essay samples are checked and double checked for accuracy every time you buy. Essays of all types will be free of errors and reviewers analyze each document for plagiarism using the latest in plagiarism detection tools for each with . Our step by step order builder will take you through the process from A to Z.

The advantages and functions that accounting applications can provide have also steadily improved, and they’ve come to be a vital part of running a thriving small organization. Internet search is one of the most effective on-line tools that currently exist. Certain steps must be taken as a way to begin your organization properly and to succeed. It allows you to move all billing and invoicing onto the cloud. There are many different approaches to track business accounting. Therefore learning accounting is essential for businessman.