Úvodní strana > Akce > Závěrečné práce na VŠB-TUO a Univerzitě Mendelu

Závěrečné práce na VŠB-TUO a Univerzitě Mendelu

Bakalářské studium je zakončeno zpracováním Závěrečné práce. Závěrečná práce se zaměřuje na zadané aktuální odborné téma, kterým se student v rámci konání Odborné praxe na daném pracovišti zabýval. Téma zadává odborná firma. Vedoucím závěrečné práce je odborník z praxe, tj. odborník z firmy či organizace, kde student odbornou praxi vykonává.  Vedoucí závěrečné práce se účastní státních závěrečných zkoušek (SZZ-Bc.). V rámci konání státní závěrečné zkoušky student přednese nové poznatky a zkušenosti získané z odborné praxe, seznámí komisi se Závěrečnou prací k zadanému a řešenému tématu z praxe; následně probíhá odborná rozprava nad Závěrečnou prací a odborná rozprava vztahující se k tematickým okruhům, které se vztahují k problematice oborového studia.

Zásady:

  • Téma pro Závěrečnou práci schvaluje děkan na základě návrhu garanta studijního oboru a odborného zástupce/garanta z praxe, po projednání na Radě studijního programu.
  • Cílem Závěrečné práce je seznámit se s problematikou odborného pracoviště, které se zabývá stavební a zejména realizační činností, přípravou a organizací výstavby a prostudovat aktuální zadané téma. Student má prokázat schopnost vyřešit samostatný experimentální nebo teoretický problém aplikováním znalostí, které získal v průběhu studia (zadání odborného problému musí být úměrné znalostem1.stupně vzdělávání). Závěrečná práce má charakter samostatného pojednání o řešení zadaného problému, s návrhem na zlepšení a inovaci.

Tematické okruhy vztahující se k problematice oborového studia:

  • Příprava a realizace staveb (novostavby a rekonstrukce).
  • Investiční výstavba a řízení investiční výstavby, management ve stavebnictví.
  • Problematika betonových, zděných a montovaných staveb, jejich příprava a realizace.
  • Problematika ocelových a dřevěných staveb, jejich příprava a realizace.

Témata diplomových, bakalářských a disertačních prací: