Úvodní strana > Akce > Závěrečné práce na VŠB-TUO a Univerzitě Mendelu

Závěrečné práce na VŠB-TUO a Univerzitě Mendelu

The reason you are here is that you need an assignment or few done for you and be sure that the papers you will receive will be unique and original. As mentioned earlier, we just want to make sure you get a perfect grade because without that result, we will not be useful to you and that is not what we want. You finally found the best write my paper service: your papers will be delivered in time, have proper structure/grammar/spelling and most important of all, QUALITY!. Have no time for reading? Now it’s possible to write a book review or a literature essay without reading a book. Order a custom-written paper from expert writers on our website.Bakalářské studium je zakončeno zpracováním Závěrečné práce. Závěrečná práce se zaměřuje na zadané aktuální odborné téma, kterým se student v rámci konání Odborné praxe na daném pracovišti zabýval. Téma zadává odborná firma. Vedoucím závěrečné práce je odborník z praxe, tj. odborník z firmy či organizace, kde student odbornou praxi vykonává.  Vedoucí závěrečné práce se účastní státních závěrečných zkoušek (SZZ-Bc.). V rámci konání státní závěrečné zkoušky student přednese nové poznatky a zkušenosti získané z odborné praxe, seznámí komisi se Závěrečnou prací k zadanému a řešenému tématu z praxe; následně probíhá odborná rozprava nad Závěrečnou prací a odborná rozprava vztahující se k tematickým okruhům, které se vztahují k problematice oborového studia.

Zásady:

  • Téma pro Závěrečnou práci schvaluje děkan na základě návrhu garanta studijního oboru a odborného zástupce/garanta z praxe, po projednání na Radě studijního programu.
  • Cílem Závěrečné práce je seznámit se s problematikou odborného pracoviště, které se zabývá stavební a zejména realizační činností, přípravou a organizací výstavby a prostudovat aktuální zadané téma. Student má prokázat schopnost vyřešit samostatný experimentální nebo teoretický problém aplikováním znalostí, které získal v průběhu studia (zadání odborného problému musí být úměrné znalostem1.stupně vzdělávání). Závěrečná práce má charakter samostatného pojednání o řešení zadaného problému, s návrhem na zlepšení a inovaci.

Tematické okruhy vztahující se k problematice oborového studia:

  • Příprava a realizace staveb (novostavby a rekonstrukce).
  • Investiční výstavba a řízení investiční výstavby, management ve stavebnictví.
  • Problematika betonových, zděných a montovaných staveb, jejich příprava a realizace.
  • Problematika ocelových a dřevěných staveb, jejich příprava a realizace.

Témata diplomových, bakalářských a disertačních prací: