Úvodní strana > O projektu > Partneři projektu

Partneři projektu

Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO), Fakulta stavební

Fakulta stavební je druhou nejmladší fakultou VŠB-TU Ostrava, navazuje však na 166 let starou tradici výuky stavebních disciplín na VŠB. Její vznik 1. 1. 1997 si doslovně vynutil stavební průmysl severní Moravy a Slezska, který každoročně potřebuje cca 200 stavebních inženýrů různých oborů a zaměření. Fakulta poskytuje univerzální stavební vzdělání, rozšířené o problematiku specifickou pro Moravskoslezský region (stavby na poddolovaném území, zahlazování důsledků báňské a průmyslové činnosti, výrobu a zpracování stavebních hmot, dopravní, podzemní a geotechnické stavby aj.). Uplatnění absolventů je všestranné – inženýři stavebních firem, projektanti, pracovníci stavebních úřadů a inženýrských organizací aj. Mnozí absolventi se po přiměřené praxi a získání autorizace uplatní i v soukromém podnikání.

Mendelova univerzita v Brně (MENDELU), Lesnické a dřevařské fakulty

Mendelova univerzita v Brně je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Byla zřízena v roce 1919 jako Vysoká škola zemědělská v Brně a pod tímto názvem existovala až do roku 1994. Jejím vznikem bylo dovršeno dlouhodobé úsilí o zřízení vysokého zemědělského učení na Moravě, která patří odedávna k zemím s nejvyspělejším zemědělstvím ve střední Evropě. Za dobu svého trvání prošla řadou organizačních i obsahových změn a připravila pro uplatnění v různých sférách národního hospodářství a oblastech hospodářské praxe desítky tisíc odborníků.

Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně vzešla z lesnického odboru, který byl na této univerzitě zřízen již v roce 1919. Současný moderní vzdělávací proces je zaměřen na přípravu odborníků, kteří následně kvalifikovaně působí v různých sférách lidské činnosti, zejména v těch, které přímo či nepřímo souvisejí s krajinou, lesem, dřevem a interiérem.

Posláním Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně je zejména svobodná vzdělávací, vědecko-výzkumná a tvůrčí činnost ve všech oblastech vysokoškolského života a stejně tak působení jako kulturní a osvětové instituce v oblasti vztahu široké veřejnosti ke krajině, lesu, dřevu a využitelnosti obnovitelných zdrojů, estetickému cítění, bezpečnosti a ochraně, jakož i k etice a managementu. Why Not Try These Out .

Die jahreskonferenzen sie finden in verschiedenen regionen der welt statt bieten sowohl die möglichkeit zum intensiven ghostwriter bachelorarbeit preis meinungsaustausch unter den mitgliedern als auch die diskussion mit betroffenen bzw.